Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET20

20,000

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET20 – Gia Cường 200KN/M

  • Lực kéo đứt theo chiều cuộn MD ASTM D4595 – TCVN 8485: ≥ 200KN/M
  • Độ giãn dài khi đứt theo chiều cuộn MD ASTM D4595 – TCVN 8485: ≤ 15%
  • Lực kéo đứt theo chiều khổ CD ASTM D4595 – TCVN 8485: ≥ 50KN/M
  • Độ giãn dài khi đứt theo chiều khổ CD ASTM D4595 – TCVN 8485: ≤ 15%
  • Sức kháng thủng CBR ASTM D6241 – TCVN 8871-3: ≥ 7000N
  • Hệ số thấm ASTM D4491 – TCVN 8487: ≥ 0.05s-1
  • Kích thước lỗ O95 ASTM D4751 – TCVN 8871-6: < 0.125mm
  • Sức kháng UV ASTM D4355 – TCVN 8482: > 70%
error: Content is protected !!